رمز کامل جی تی ای 5

رمز جی تی ای,رمز جی تی ای 5,رمز gta5,جی تی ای 5,رمز های gta5,جی تی ای 4،رمز جی تی ای 5 پلی استیشن 2،دادن رمز بازی جی تی ای 5

رمز کامل جی تی ای 5

رمز جی تی ای,رمز جی تی ای 5,رمز gta5,جی تی ای 5,رمز های gta5,جی تی ای 4،رمز جی تی ای 5 پلی استیشن 2،دادن رمز بازی جی تی ای 5


ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ + ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺛﺒﺎﺕ

 مخصوص بازیابی گوشی های سرقت شده

امروز تیم سایت جی تی ای برنامه ی ویژه ای برای شما آماده کرده که توی بسیاری از سایت ها به قیمت۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ هزار تومن به فروش میرسد. اما درجی تی ای برنامه پولی معنا ندارد و ما مانند همه ی پست ها , این برنامه رو هم براتون به رایگان قرار دادیم که امیدواریم استفاده کنید 🙂

اینم دوتا از سایت هایی که این برنامه رو میفروشن:

yon.ir/gXOn
yon.ir/Xat9

ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ:
۱_ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ‏
( ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، GPS ‏) ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﻢ
۲_ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ GPS ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺩﻗﯿﻖ

ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ GPS ﮔﻮﺷﯿﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ GPS  ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ،ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻭﻝ ، ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ :
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ :
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ
ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ GPS ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ
ﺑﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۱ ﺍﻟﯽ ۲ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻟﯿﺴﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮﻑ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ
ﺭﻭﯾﺖ ﻣﮑﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ
ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

 

فیلم اثبات

دانلود رایگان برنامه پولی ردیابی افراد روی نقشه(خیابان و کوچه )
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﻭﻡ ،ﺍﺯ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﺩ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻥ ” ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .

_ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ۴ ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
– ﻧﻘﺸﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
– ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ ‏(ﻧﻤﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‏)
– ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﻫﺎ
– ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺨﻪ Google play service ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ


اندروید ۲٫۳ و بالاتر3 مگابایتدانلود با لینک مستقیم

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی